Cách viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

cách viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

Vay tiền bằng giấy viết tay là một hình thức vay tiền phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay giữa cá nhân với cá nhân. Tuy nhiên, để giấy vay tiền có giá trị pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp, cần phải viết giấy vay tiền đúng cách.

Điều kiện để giấy vay tiền bằng tay có giá trị pháp lý

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, giấy vay tiền bằng tay có giá trị pháp lý khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có sự thỏa thuận giữa các bên về nội dung của hợp đồng. Nội dung của hợp đồng vay tiền bao gồm:
  • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD,…
  • Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất (nếu có)
  • Hình thức trả nợ
  • Các điều khoản khác (nếu có)
 • Giấy vay tiền được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia hợp đồng.

Cách viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

Để viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp, cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tiêu đề: Tiêu đề phải thể hiện rõ nội dung của giấy vay tiền, chẳng hạn như “Giấy vay tiền”, “Hợp đồng vay tiền”.
 • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng: Cần ghi đầy đủ thông tin về các bên tham gia hợp đồng, bao gồm họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD,…
 • Nội dung của hợp đồng vay tiền: Cần ghi rõ các nội dung về số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất (nếu có) và hình thức trả nợ.
 • Chữ ký của các bên tham gia hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng cần ký tên đầy đủ và ghi rõ họ tên.

Mẫu giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

Dưới đây là mẫu giấy vay tiền bằng tay hợp pháp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày [ngày tháng năm], tại [địa điểm],

Chúng tôi gồm có:

Bên A: [Tên bên cho vay], sinh ngày [ngày tháng năm], CMND/CCCD số [số CMND/CCCD], cấp ngày [ngày tháng năm], tại [nơi cấp], Địa chỉ: [địa chỉ]

Bên B: [Tên bên vay], sinh ngày [ngày tháng năm], CMND/CCCD số [số CMND/CCCD], cấp ngày [ngày tháng năm], tại [nơi cấp], Địa chỉ: [địa chỉ]

Hai bên thỏa thuận lập Giấy vay tiền với các nội dung sau:

 1. Bên A cho Bên B vay số tiền là [số tiền] đồng ([bằng chữ]).
 2. Thời hạn vay là [số tháng/năm].
 3. Lãi suất (nếu có): [Lãi suất theo thỏa thuận].
 4. Hình thức trả nợ: [Hình thức trả nợ].

Bên B cam kết trả lại cho Bên A số tiền vay theo thỏa thuận trên. Nếu Bên B không trả nợ đúng hạn thì Bên A có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Giấy vay tiền này được lập thành [số] bản, mỗi bên giữ [số] bản.

Bên A Bên B [Ký tên, ghi rõ họ tên] [Ký tên, ghi rõ họ tên]

Lưu ý khi viết giấy vay tiền bằng tay

Khi viết giấy vay tiền bằng tay, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Giấy vay tiền phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia hợp đồng.
 • Giấy vay tiền phải được lập đầy đủ các nội dung cần thiết, đảm bảo tính hợp pháp.
 • Các bên tham gia hợp đồng cần đọc kỹ nội dung của giấy vay tiền trước khi ký.

Việc viết giấy vay tiền bằng tay đúng cách sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp.