Các ngân hàng cho vay dưới 18 tuổi

Các ngân hàng cho vay dưới 18 tuổi Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể tự mình xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự. Do đó, dưới 18 tuổi không được vay tiền […]