Vay tiền FE có thẩm định người thân không?

Vay tiền FE có thẩm định người thân không

Nhìn chung, FE CREDIT không thẩm định người thân của người vay. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, FE CREDIT có thể yêu cầu thẩm định người thân để đánh giá thêm khả năng trả nợ của người vay. Những trường hợp này bao gồm: Người vay có lịch sử tín dụng xấu hoặc[…]