Đang vay FE có vay thêm được không?

đang vay fe có vay thêm được không

Theo quy định của FE Credit, khách hàng đang vay tại FE Credit vẫn có thể vay thêm một khoản vay khác tại FE Credit. Tuy nhiên, để được duyệt vay, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau: Khoản vay hiện tại đã trải qua ít nhất 4 tháng. Không có nợ quá[…]